aktualności aukcje wolontariat kontakt


O nas
Nasze konie
Nasze stajnie
Nasze szkoły
Adopcja
Sponsoring
Bodzentyn
Interwencje
Wasza twórczość
Mówili o nas
Finanse
Prawodawstwo
Konta bankowe
Galeria
Koń jaki jest każdy widzi
Partnerzy
Banery

Koń

Możesz nam pomóc.... adoptując jednego z naszych koni! W ten sposób w Fundacji PEGASUS znajdzie się miejsce dla następnego, potrzebującego zwierzęcia.

Celem Fundacji PEGASUS jest znalezienie dla każdego konia najbardziej odpowiedniego dla niego, bezpiecznego i pewnego domu, w którym koń stanie się częścią życia osoby adoptującej go.


W celu adoptowania konia prosimy:

 

 1. zapoznać się ze wzorem UMOWY ADOPCJI zamieszczonym poniżej,
 2. wypełnić FORMULARZ ADOPCYJNY (załączony poniżej) i przesłać go na adres korespondencyjny Fundacji PEGASUS lub na nasz adres mailowy: pegasus@pegasus.org.pl,
 3. skontaktować się z nami w celu udzielenia wyjaśnień, dowiedzenia się czy jest u nas koń, o którym marzysz oraz ewentualnego przyjazdu do Fundacji PEGASUS celem jego poznania.

PAMIĘTAJ, że

 • konie które do nas trafiają to najczęściej konie, których nikt inny nie chce bo są stare, chore lub przeszły poważne kontuzje. Ich użytkowanie do rekreacji jest z reguły ograniczone bądź w ogóle niemożliwe,
 • Fundacja według własnego uznania podejmuje decyzję o tym czy dany koń pójdzie do adopcji. Przesłanie nam wypełnionego formularza nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy adopcji,
 • każdy koń wymaga odpowiedzialnego opiekuna. Fundacja nie powierza koni do adopcji osobom, które są zbyt aktywne szkolnie/zawodowo by móc swojemu podopiecznemu poświęcić regularnie czas n.p. z powodu zbliżającej się matury, czy dlatego że stajnia konia jest zbyt daleko pracy. Adoptującym może być tylko osoba pełnoletnia,
 • adopcja konia jest bezpłatna, ale koszty utrzymania koni są bardzo wysokie. Osoby adoptujące od nas konie zobowiązane są pokryć koszty transportu adoptowanego konia do jego nowego domu oraz muszą orientować się w kosztach utrzymania konia zanim nasz koń powędruje do adopcji,. Adoptujący musi być w stanie sam utrzymać adoptowane zwierzę, i najważniejsze:
 • adopcja opiera się na wzajemnym zaufaniu. Ufamy, że osoby adoptujące od nas konie otoczą je możliwie najtroskliwszą opieką po kres ich dni. Osoby adoptujące konie ufają, że Fundacja PEGASUS nie odbierze im koni z adopcji bez uzasadnienia czy pod wpływem impulsu,
 • masz pytania, wątpliwości? napisz do osób, które już adoptowały od nas konie: strusiolandia@hemiro.com.pl (opiekunowie Brysi, Herkulesa, Karata i Refleksji), berenika@okliny.info (opiekunowie Kanona i Mustanga)

Poniższy wzór umowy adopcyjnej jest taki sam dla wszystkich osób adoptujących, niezależnie od tego czy współpracowali wcześniej z Fundacją, są renomowanymi osobami w świecie jeździeckim czy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z końmi.

UMOWA ADOPCJI - WZÓR

Umowa Adopcji (zwana w dalszej części "Umową") sporządzona w dniu ___­­­­­­­­­­­________ roku przez i pomiędzy _____________________, zamieszkałą/ym w __________________ przy ulicy ______________, nr. dowodu osobistego: __________________, jako Biorącym, a
_______________________, działającą w imieniu Fundacji PEGASUS z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rosoła 36 lok.2 jako Użyczającym, o treści następującej:

§ 1. Gwarancje Użyczającego. Użyczający oświadcza Biorącemu, że jest właścicielem _____________________ o nazwie _____________, urodzonej/ego po ojcu o nazwie _____________ i matce o nazwie _________________ w dniu ______________ roku w stadninie koni __________ (zwanej/ego w dalszej części Umowy "Koniem"). Użyczający oświadcza i gwarantuje Biorącemu, że: (i) posiada nieograniczone prawo do zawarcia i wykonania Umowy; (ii) żadne pozwolenie lub zatwierdzenie, czy też powiadomienie osoby trzeciej nie jest wymagane do zawarcia Umowy przez Użyczającego; (iii) prawo własności do Konia nie jest obciążone prawami osób trzecich.


§ 2. Gwarancje Biorącego. Biorący oświadcza Użyczającemu, że znana jest mu kondycja psychiczna i fizyczna Konia, i został powiadomiony przez Użyczającego o wszystkich wadach Konia i zrzeka się wszelkich roszczeń względem Użyczającego z tytułu wad Konia, których mógł nie zauważyć, a które są widoczne. Biorący oświadcza, że znane mu są przyczyny, z których powodu Koń znalazł się u Użyczającego. Biorący potwierdza, że ukończył 18 lat.


§ 3. Warunki Adopcji . Użyczający oddaje Konia Biorącemu do adopcji ("Adopcji"), a Biorący bierze Konia do Adopcji od Użyczającego na następujących zasadach i warunkach:

 1. Dom Konia znajdować się będzie wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przez pojęcie "Dom" strony Umowy rozumieją stajnię, boks, wiatę, pastwisko, padok, koral a także wszelkie inne miejsca, w których przebywać będzie, od czasu do czasu, Koń.
 2. Koń nie będzie w jakikolwiek sposób zbyty lub użyty do reprodukcji.
 3. Prawnym właścicielem Konia pozostaje Użyczający.
 4. Użyczającemu przysługuje nieograniczone prawo kontroli, bez zapowiedzenia, Domu Konia w celu sprawdzenia czy Koń jest w dobrej kondycji, w dobrych warunkach i pod dobrą opieką.
 5. W przypadku poważnej choroby Konia, Biorący zobowiązuje się poddać Konia stałej opiece weterynarza z uprawnieniami.
 6. Biorący zobowiązany jest regularnie przeprowadzać rozczyszczanie kopyt Konia, odrobaczać i szczepić Konia, w przypadku gdyby Koń był ujeżdżany, również regularnie podkuwać jego kopyta.
 7. Biorący zobowiązany jest pokrywać we własnym zakresie koszty utrzymania, karmienia, szczepień, leczenia, odrobaczania, utylizacji Konia, rozczyszczania i podkuwania jego kopyt, a także wszelkie inne koszty związane bądź wynikające z odpowiedniej opieki nad Koniem. Biorący niniejszym zrzeka się względem Użyczającego jakichkolwiek roszczeń związanych z pokryciem bądź zwrotem takich kosztów.
 8. Bez zgody Użyczającego Biorący nie może oddać Konia w używanie osobie trzeciej.
 9. Biorący jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie Konia zgodnie z art. 714 kodeksu cywilnego.
 10. Biorący zobowiązany jest nie zmieniać Domu Konia bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Użyczającego. W dniu podpisania Umowy strony uzgadniają, że Domem Konia będzie _____________________________________ ____________________________________________ Wszelki transport Konia może odbyć się wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu przez Biorącego paszportu Konia.
 11. W trakcie trwania Umowy Biorący ponosi wszelką odpowiedzialność i koszty za ewentualne szkody wyrządzone przez Konia bądź w związku z jego używaniem na mieniu lub zdrowiu swoim jak i osób trzecich oraz ponosi wszelką odpowiedzialność i koszty wynikłe z naruszenia przepisów prawnych w związku z Koniem lub jego używaniem, w tym w szczególności przepisów dotyczących transportu zwierząt i zasad BHP.

§ 4. Czas trwania Umowy. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i została zawarta na czas nie oznaczony. Użyczający może, według własnego uznania, w dowolnym czasie odebrać Konia od Biorącego. Biorący niniejszym wyraża zgodę by takie odebranie mogło mieć miejsce o dowolnej porze dnia lub nocy bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Biorącego o takim zamiarze Użyczającego. Biorący może rozwiązać Umowę informując o takiej woli listem poleconym zaadresowanym na Użyczającego: ul. Urbanistów 4 m. 132, 02-397 Warszawa, bądź też na inny adres wskazany przez Użyczającego na piśmie. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie odbioru Konia przez Użyczającego.


§ 5. Odniesienie do kodeksu cywilnego . W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy dotyczące użyczeń Kodeksu cywilnego.

NA DOWÓD CZEGO, strony podpisały Umowę w dniu powołanym na wstępie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

___________________________

Użyczający       

___________________________

Biorący

  Jeżeli chcesz adoptować konia musisz wyrazić zgodę na warunki umowy adopcji. Jeśli zaadoptujesz konia i po czasie zdecydujesz, że nie stać Cię na jego odpowiednie utrzymanie możesz zawsze skontaktować się z Fundacją PEGASUS w celu zwrócenia konia do jednego z naszych ośrodków.


Fundacja PEGASUS zastrzega sobie prawo przyjęcia bądź odrzucenia każdego wniosku adopcyjnego według własnego uznania.

 

Fundacja PEGASUS kontaktuje się z osobą, która chce adoptować konia w momencie gdy koń odpowiadający wymogom danej osoby znajdzie się w Fundacji.

FORMULARZ ADOPCYJNY do pobrania

Jeżeli jest to możliwe, prosimy do FORMULARZA ADOPCYJNEGO dołączyć:

 • zdjęcie miejsca gdzie koń będzie mieszkał (pomieszczeń, padoku)
 • zdjęcie/a obecnie posiadanych koni
 • jeżeli koń ma być ujeżdżany bądź jeżdżony - osoba mająca pracować z adoptowanym koniem proszona będzie o zademonstrowanie swoich umiejętności podczas odwiedzin w Fundacji PEGASUS.

Prześlij nam FORMULARZ ADOPCYJNY wraz z załącznikami na następujący adres:


FUNDACJA PEGASUS

ul. Rosoła 36 lok. 2

02-796 Warszawalub

pegasus@pegasus.org.pl

tel.: 0 692 713 408

1224742
code by
ROTANES